top of page
aktualnosci.jpg
  • Zdjęcie autoraDorota Kraszewska

Intencje - Ustawienia B.Hellingera i F.Ruperta

8 lutego 2020 warsztat ustawień intencji wg Franza Rupperta i Berta Hellingera. KONIECZNOŚĆ REZERWACJI MIEJSCA! Zapraszam :)

Poprzez doświadczanie własnej INTENCJI, a więc ZMIANY, której pragniemy w swoim życiu, ma miejsce doświadczenia samego siebie.

Praca z indywidualną intencją bądź sprawą polega na zapisaniu jej w formie zdania, myśli, celu, słów które płyną z podświadomości. Ważne aby ufać swoim odczuciom. Intencja powinna być jak najkrótsza, składać się z maksymalnie 7 słów, wtedy ukazuje się najszybciej istota problemu. Samo sformułowanie i zapisanie intencji pokazuje w jakim miejscu jesteś, na ile jesteś świadomy i chcesz naprawdę sobie pomóc.

Rozwijana od lat przez Prof. Franza Rupperta Metoda uświadamia nam nasze wewnętrzne blokady i uwikłania i dzięki temu zyskujemy jasność i mamy możliwość dokonania zmian. Zmiany prowadzą do dotarcia do siebie i swojej prawdziwej osobowości. Dają możliwość odpowiedzenia sobie na pytanie KIM JESTEM? CZEGO PRAGNĘ? JAKIE SĄ MOJE MARZENIA? CZEGO SOBIE DLA SIEBIE ŻYCZĘ?

Nasze iluzje i fałszywe wyobrażenia o SOBIE zostają ujawnione. Konfrontacja z utajonymi uczuciami i emocjami, powoduje, że stajemy się autentyczni, radośni i nie ma już więcej w naszym życiu miejsca na okłamywanie samego siebie, jak i przez innych.

Franz Rup­pert jest pro­fe­so­rem psy­cho­lo­gii na uni­wer­sy­te­cie w Mo­na­chium i psy­cho­te­ra­peu­tą. Ro­zwi­nął teo­rię i me­to­dę te­ra­pii Ber­ta Hel­lin­ge­ra w mo­del pra­cy z trau­mą wie­lo­po­ko­le­nio­wą. W je­go kon­cep­cji wi­docz­ne jest po­łą­cze­nie teo­rii wię­zi z psy­cho­trau­ma­to­lo­gią, co da­je no­we moż­li­wo­ści wy­ko­rzy­sta­nia usta­wień do ce­lów te­ra­peu­tycz­nych. Franz Rup­pert opi­sał uwi­kła­nia dziec­ka w nie­roz­wią­za­ne trau­my ro­dzi­ców, głów­nie mat­ki.

Ustawienia systemowe Berta Hellingera prowadzone z udziałem reprezentantów, pozwalają na zobaczenie szerszego kontekstu i ukrytych relacji. Pokazuje siłę więzi międzyludzkich. Szybko i precyzyjnie prowadzi do dynamiki, która wiąże osobę z jej systemem rodzinnym w dysfunkcjonalny sposób, ograniczając jej osobisty rozwój. Pomagają wydobyć na jaw to, co w rodzinie wikła nas w losy innych członków i to, co do uwikłań prowadzi. Przede wszystkim zaś, pokazuje reguły i prawa według których udaje się uwolnić z ograniczeń. Bowiem system rodzinny znacząco przyczynia się do tego kim jesteśmy, w czym jesteśmy dobrzy i na jakiej pozycji w grupie czy organizacji czujemy się swobodnie. Czasem działa hamująco na rozwój kariery, utrudnia nam sprawne działanie będąc podstawowym twórcą wzorców w naszym życiu. Dlatego uwalniając się z uwikłań i nieświadomych blokad odzyskujemy zgodę na własny sukces. Pojawia się wolna przestrzeń dla nowego, dla tego, co zostało niegdyś wyłączone.

Harmonogram zajęć: 8 lutego sobota 10-18.00 (z przerwą na zjedzenie posiłku w trakcie zajęć ok 13.00)

CENA: (możliwość otrzymania faktury VAT + 23%) 500,00 zł za jeden dzień udziału w warsztacie

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: Dorota Kraszewska-Skoczkowska. Tel +48501060903 e-mail: dorota.kraszewska@artsky.pl

225 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page